FANDOM


1981–1989

XEWTV 1985-0

1989–1999

Telemundo-0

1999–2012

LogoXHAS33

2012–2017

Telemundo San Diego 2012
424765LOGOS TELEMUNDO33
LATV 2014 logo

LATV in Channel 33.2

2017–present

AZTECA 33
LATV 2014 logo-0

LATV ON CHANNEL 33.2