FANDOM


1870–1969

Vaseline logo 1870

1969–2007

Vasenol logos

2007–present


1024px-Vaseline Logo.svg