FANDOM


1990s-2000

Stimorol logo 1989

2000-2004

Stimorol logo 2000

2004-2012, 2004-2013 (South Africa), 2010-2018 (Russia)

Stimorol logo 2004

2012-2016

Stimorol logo 2012

2013-2016 (South Africa)

Stimorol logo 2012 (ЮАР)

2016-present (South Africa)

Stimorol logo 2016 (ЮАР)

2016-present, 2018-present (Russia)

Stimorol logo 2016