FANDOM


????–2010

Radio Terezija

Soundset Terezija was launched as Radio Terezija.

2010–present

Soundset Terezija

In 2010, Radio Terezija became a part of Soundset and it was renamed to Soundset Terezija. The logo became similar to Soundset's logo.