FANDOM


1997-2000 (NTV)

1997-1998

Segodnyachko 1

1998-2000

Segodnyachko 2

2000-2002 (TNT)

2000-2002

Segodnyachko 1

In 2000 Segodnyachko was moved to TNT. In 2002 Segodnyachko was closed and in 2003 was replaced by Moskva: Instruktsiya po primeneniyu.