FANDOM


????–2015

Scottish National Party logo

2015–present

Scottish National Party 2015