FANDOM


1934-1958

Rivadavia-40

1958-196?

Radio Rivadavia Logo 60

196?-1968

Ls5rivadavia-fondoblanco

1968-1978

Rivadavia-70

1978-1988

Rivadavia-1987

1988-1989

Radiorivadavia-1988

1989-1991

Rivadavia-1990

1991-1993

Rivadavia-1991

1993-1996

Radiorivadavia-1997

1996-1998

Am630

1998-present

Rivadavia logo