FANDOM


1972-2008

Popeyes (1972)

1993–2001

Popeyes (1993)

2001–2008

Popeyes (2001)

This logo is still used at some locations.

2008–present

Popeyes Logo2