FANDOM


2008

Japanese

Platinum Logo

2009

English

Pokemon Platinum

Korean

Platinum-logoK