FANDOM


Novosti (first era)

1985-1986

Novosti 1985

1986-1989

Novosti 1986

TSN

1989-1991

Novosti 1990

TV Inform

1991

Novosti 1991

Novosti Ostankino

1991-1992

Novosti 1992

ITA Novosti

1992-1994

Novosti 1992 2

1994-1996

30 August 1994-1995

Novosti 1994

1995-1996

Novosti 1994 2

Novosti (second era)

1996-2004

1996

Novosti 1996

1997-1999

Novosti 1999

1999-2001

Novosti 1999 2

2001-2003

Novosti 2001

2003-2004

Novosti 2003

2004-2008

Novosti 2004

2008-2018

Novosti title

2018-present

Новости2018