FANDOM


1986-????

VIZ Media logo FR

????-2015

Logo vizpro

2015-present

Logo-vizpro-data

The Mediacorp logo was slightly altered. The logo remained the same otherwise.