FANDOM


KHJ (first era)

1922–1958

KHJ 1933

1958–196?

KHJ 1958

196?–1965

KHJ 1963

1965–1967

Khj antenna flag a

1967–1972

A0930lax1969

1970–1972

A0930lax1968

1972–1980

KHJ 1972

1980–1983

KHJ 1980

1983–1984

A0930lax1972

1984–1986

KHJ 1984

KRTH

1986–1989

KRTH AM 1986

KKHJ

1989–1993

KKHJ AM

1993–2000

KHJ 1993

KHJ (second era)

2000–2014

A0930lax2001

2014–2017

IHR KHJ AM 930

2017–present

Relevant Radio logo