FANDOM


KVTV

1953–196?

KVTV 9 2

196?–1967

KVTV 1960s
Screen Shot 2016-10-20 at 11.21.49 PM

KCAU-TV

1967–1969

Kcau0969

1969-197?

KCAU 1969

197?–198?

198?–1996

Kcau0987

1996–2001

Kcau051998 slate

2001–2006

Kcau10pSa08202005 01id

2006–2017

2017–present

KCAU 9 News