FANDOM


2004–2007

Drake & Josh logo no Nickelodeon logo