FANDOM


Dolby Stereo

1976–1998

Dolby Stereo Logo

Dolby Stereo SR

1986–1988 (prototype)

DolbySRPrototypeLogo

1988–1995

Spectralrecordingdolbystereo

Dolby Stereo Digital

1992–1996

1992 (prototype)

DolbyStereoPrototype

1992–1996

Dolby Stereo Digital 1992

1993–1996; 2006

Dolby Stereo Digital old logo