FANDOM


Dolby Stereo

1976–1996

Dolby Stereo Logo

Dolby Stereo SR

1986–1988 (prototype)

DolbySRPrototypeLogo

1988–1995

Spectralrecordingdolbystereo

Dolby Stereo Digital

1992–1996

1992 (prototype)

DolbyStereoPrototype

1992–1996

Dolby Stereo Digital 1992

1993–1996

Dolby Stereo Digital old logo