FANDOM


1967-2012

Baku Metro Logo

2012-2014

Baku Metro logo (2012-2014)

2014-present

Baku Subway logo