FANDOM


1994–2009

Akzo Nobel Logo

2009–present

AkzoNobel Logo